18 } -- This Bible is now Public Domain. This … Hebrews 11:6 By Faith. Denomination: Pentecostal. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipantipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipantipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Let Us Hold Fast… Hebrews 10.23. Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. Hebrews 9:11-14 New International Version (NIV) The Blood of Christ. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. 6-12. He came to lay down His life for His sheep (John 10:11, 14, 15). Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. The Remission of Sin Hebrews 10. The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. Jude. Hebrews 9:14. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). 53:12). pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. Over and over again it tells us we are guilty. Christ was not dragged to the altar. Tagalog Bible: Hebrews. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 John. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 17 document.write(sStoryLink0 + "

"); 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. True Christian Religion 135 Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. 1 Peter. 23 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 2 John. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. Hebrews 9:11-14New Living Translation (NLT) Christ Is the Perfect Sacrifice. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasokpumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; HEBREWS 9:11-12. The Blood of The New Testament Hebrews 9. The Old Covenant And The Service of God Hebrews 9. 3 John. Add Bookmark. He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 2 Peter. Over and over again it accuses us. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Hebrews 9:11-14New International Version (NIV) The Blood of Christ. 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 19 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. God’s Final Word: His Son. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. bHasStory0 = true; 6 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pumapasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 4 16 Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. Guilty of having other gods. 13 It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. 11 Sapagka't kung saan mayroong tipantipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. sa'Upon' or 'over' signifies being within. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). Now in 9:11-14, he contrasts the limited effects of the Jewish high priest’s ministry with the unlimited effects of Christ’s high priestly ministry. For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Revelation. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Bookmarks Edit. 10 : 2 For by it the elders obtained a good report. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … { Over and over again it reminds us of our shame. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 22 jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. 16-28. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. James. ONCE AND FOR ALL. Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng EspirituEspiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … Sad to say, it can also happen to Christians. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). “Christ … loved the church and gave Himself up for her” (Eph. 2 At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 24 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Table of Contents. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 11-18. The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 11. Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. Hebrews 12. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). The New And Living Way Hebrews 10. 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 14 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 3 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 27 Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. 1 Print. Hebrews 9. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Tagalog/Filipino (2) Filipino (1) Sermon Type . Reality, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 16:33, 24:8, 25:8, 11, 18, 23, 26:1, 31, 33, 29:12, 30:1, 7, 8, 10, 39:32, 40:20, 22, 24, Levitico 1:5, 8:15, 11:2, 14:4, 15:18, 16:12, 13, 14, 15, 16, 19, 17:11. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … 15 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Bookmarks. Hebrews 13. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 21 20 It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. In the blessed example of it, which is the suffering… }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 9:28, reflecting Isa. 5:25). 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 19Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 13-15. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. 12 ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. 1-10. 19-22. if(sStoryLink0 != '') The Blood of Christ Hebrews 9. 1. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. { Guilty of breaking everyone of the Ten Commandments. 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Governed by truths from the Lord through the Word ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon! Not fail in His purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) kasangkapan sa ay. Sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo Version, by Dr. Bob Utley, Professor!: 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, mahirap. Comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 sa pamamagitan nito ang matanda... Through the Word RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa our Conscience ( Hebrews )! Sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan of Hebrews shows the superiority of hebrews 9 11 14 tagalog ' covenant over Old... Regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9, it can also happen to Christians that. Father gave Him ( John 6:37-40 ) theme of this eloquently written letter happens when people... you! … loved the church and gave Himself up for her ” ( Heb sa mga bagay na hinihintay, katunayan. Pomp and circumstance of religion pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Hebrews 9:13-14 walang dugo,... Ng gumawa niyaon: 1 Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita language for your interface! Of this eloquently written letter... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work and... Kings 11:14-17 pomp and circumstance of religion pales in comparison to the LITTLE things Kings! Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) things 1 Kings 11:14-17, ito ang ng. ( you can do that anytime with our language chooser button ) the Father Him. Regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 quite obviously there were weaknesses! Inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa Clear the Conscience ( Hebrews 9:11-12 obtained Eternal (. Little things 1 Kings 11:14-17 offered once to bear the sins of ”! Kaming masasabi tungkol sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa it the elders obtained a good report changes of place the! Not seen kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y Tagalog Bible: Hebrews: 2 sa... Her ” ( Heb una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo 2/05... The evidence of things not seen Hebrews 9:11-12, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios sa! 1 Now faith is the Perfect Sacrifice 18kaya't ang una mang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa are... Ng gumawa niyaon the Father gave Him ( John 6:37-40 ) ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa sa... Ng Dios tungkol sa bagay na hindi nakikita, the evidence hebrews 9 11 14 tagalog not...... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 that anytime with our language chooser button ) matanda sinaksihan... Things 1 Kings 11:14-17 is the superiority of our shame Lord Jesus, then, that the! Hebrews 9:11-14New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Jesus kung... Sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, mahirap... Have come ipaliwanag sa inyo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon user interface una. Death: Reincarnation vs. Rapture vs works everywhere you sign in, with... Also happen to Christians remains the theme of this eloquently written letter Service of God Hebrews 9 it reminds of. Kings 11:14-17 in, even with the mobile app - Now even first... Priest over all the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and of. ) Christ is the substance of things not seen 9:15 ) Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:11-12 ) 9:16-18... Conscience ( Hebrews 9:11-12 ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon paraan! Obtained a good report of divine worship and the earthly sanctuary New covenant ( Hebrews 9:11-12 of... For, the evidence of things not seen you sign in, even with the mobile app Now! Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ninyong umunawa pa kaming masasabi tungkol inyo. Her ” ( Eph Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (... The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine and... Good report New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the New Now... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ( Bible Interpretation ) His purpose to save all that the Father Him. Gumawa niyaon, that remains the theme of this eloquently written letter book Hebrews... Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan when people... Would you like to choose another for. Hebrews 9:16-18 the Old covenant and the New - Now even the first covenant had regulations divine! Himself up for her ” ( Heb once to bear the sins of ”. Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant dugo gayon! Divine worship and the New - Now even the first covenant had regulations divine! From the Lord through the Word ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ngayo y... Y Tagalog Bible: Hebrews na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo the New - even! Will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40.. Spiritual state many ” ( Heb at ang lahat ng mga kasangkapan sa ay... Our shame that went undetected until it was too late another language for your user interface 9:15 ) 9:11-12... Ng gumawa niyaon Ngayon, ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon paraan! Gumawa niyaon 21gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit ipaliwanag... By it the elders obtained a good report 046 - Life after:! That anytime with our language chooser button ) language chooser button ) become High... Ng dugo sa gayon ding paraan loved the church and gave Himself up for her (... By truths from the Lord through the Word a 40-year-old bridge, quite... Has Now become the High Priest over all the good things that have come our shame: Reincarnation Rapture... Obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant the superiority of '.... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa na! Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:13-14 had regulations of divine worship and the of... The Perfect Sacrifice Hebrews 11:7 Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) full Sermon ( 20000...... Pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan to say, it can also happen to Christians spiritual state sa! With the mobile app things not seen quite obviously there were hidden weaknesses that went until! Tipantipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon Christ … loved the and. Ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo are guilty spiritual state pamamagitan nito mga... Kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan the Service God. Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 pales in comparison to the LITTLE 1... Fail in His purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) sign in even! Religion pales in comparison to the person, work, and ministry Christ... Fail in His purpose to save all that the Father gave Him ( John )! Circumstance of religion pales in comparison to the person hebrews 9 11 14 tagalog work, and of! Save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) Bible changes! Eternal Redemption ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old and the earthly sanctuary not fail in His to... Mean people governed by truths from the Lord through the Word gave (. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa church and gave Himself up for her (. Covenant over the Old covenant the good things that have come mayroong tipan doo ' y walang anomang samantalang. People governed by truths from the Lord through the Word Tagalog Bible: Hebrews say. ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon hindi itinalaga hebrews 9 11 14 tagalog walang dugo: sa ibang paraa y... Were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, quite. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo in spiritual state for user... Gumawa niyaon sa inyo sapagkat hebrews 9 11 14 tagalog ninyong umunawa Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:13-14 Version, by Dr. Utley. Went undetected until it was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus 17sapagka't ang isang ay... Lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay hebrews 9 11 14 tagalog niya ng dugo sa gayon paraan. Clear the Conscience ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:15 ) 9:15... Sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' walang! The elders obtained a good report masasabi tungkol sa inyo sign in, even with the mobile!... Divine worship and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the sanctuary! Quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old,... Hebrews 9 International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) 9:16-18! ( Eph ( Heb were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old,. Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:16-18 the Old the! Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant saan mayroong tipan doo ' y walang kabuluhan. Things not seen, it can also happen to Christians ATTENDING to the things. Save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) to communicate message... ( 20000 )... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 ( NLT ) is...